Sun-Fri: 9:30AM - 5:30PM

Saturday Closed

+977 61 574858

info@unnati.org.np

Team

Rajesh Ranabhatta
Chairman
+977-61-524858
Nayabazar, Pokhara
Lekhnath Aryal
Secretary
+977-61-524858
Nayabazar, Pokhara
Shalik Ram Baral
Member
+977-61-524858
Nayabazar, Pokhara
Ganesh Dhakal
Member
+977-61-524858
Nayabazar, Pokhara

Our Partners